Pohon dan buah kurma dalam Al-qur'an

Buah kurma dalam ayat Al-quran


Buah Kurma merupakan buah yang sangat bermanfaat dengan rasa yang manis, buah kurma ini dikenal dapat menyembuhkan berbagai penyakit termasuk pencegahan beberapa penyakit, Selain itu buah ini merupakan buah kesukaan Rasulullah dan dijadikan sunnah ketika digunakan untuk berbuka puasa.

Berikut beberapa ayat Al-qur'an yang didalamnya terdapat tentang kurma
kampung kurma tanjungsari
1. Surat Maryam ayat 23 dan 25

Ayat 23: Maka rasa sakit akan proses melahirkan anak, memaksa dia (bersandar) di pangkal pohon kurma, ia berkata: "Aduhai, alangkah lebih baik jika aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Ayat 25: Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, maka pohon itu akan menjatuhkan buah kurma yang masak kepadamu,


2. Surat Al-Hasyr ayat 5
Apa apa yang kamu tebang dari pohon kurma (kepunyaan orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (semua itu) karena izin Allah, dan karena Allah hendak memberikan kehinaan terhadap orang-orang yang fasik.

3. Surat Al-Baqarah ayat 266
Apakah terdapat seseorang di antaramu yang ingin memiliki kebun kurma & anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, didalam kebun itu dia memiliki segala macam buah-buahan, kemudian datanglah hari tua pada orang itu sedangkan dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu agar kamu memikirkannya

4. Surat Al-Qomar ayat 20
yang menggelimpangkan manusia seolah-olah mereka pokok kurma yang tumbang.

5. Surat Thaahaa ayat 71
Telah Berkata Fir'aun: "Apakah kalian telah beriman kepadanya (Musa) sebelum aku memberikan izin kepada kalian. Sesungguhnya dia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepada kalian. Maka sungguh aku akan memotong tangan dan kaki kalian dengan bersilang secara bertimbal balik, dan sungguh aku akan menyalib kalian pada pangkal pohon kurma dan sungguh kalian akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya."

6. Surat Al-Mu’minuun ayat 19
Kemudian dengan air itu Kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur; dan pada kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan,

7. Surat Yaasiin ayat 34
dan Kami jadikan terhadapnya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan pula beberapa mata air,

8. Surat Qaaf ayat 10
dan pohon-pohon kurma yang tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun- susun,

9. Surat Ar-Rahmaan ayat 11
di bumi itu terdapat buah-buahan serta pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.

10. Surat Ar-Rahmaan ayat 68
Di dalam keduanya (ada beranekaragam) buah-buahan, kurma serta delima.

11. Surat Al-Haaqqah ayat 7
Allah menimpakan angin itu kepada mereka  delapan hari tujuh malam terus menerus, maka kamu lihat kaum 'Aad pada saat itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong (lapuk).

12. Surat ‘Abasa ayat 29
zaitun dan kurma,

13. Surat Al-An’aam ayat 99
Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, kemudian Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berbagai macam tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butiran yang banyak, dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.

14. Surat Al-An’aam ayat 141
Dan Dialah yang membuat kebun-kebun berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, buah zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang beraneka macam itu) saat dia berbuah, dan tunaikanlah haknya pada saat memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidaklah menyukai orang yang berlebih-lebihan.

15. Surat Ar-Ra’d ayat 4
dan di bumi ini terdapat bagian yang berdampingan, dan kebun anggur, tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang disirami dengan air yang sama, Kami lebihkan rasanya sebagian tanaman itu atas sebagian yang lain. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.

16. Surat An-Nahl ayat 11
Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman; zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan.

17. Surat An-Nahl ayat 67
dan dari buah kurma serta anggur, kamu membuat minimuman yang dapat memabukkan dan rezki yang baik. Sesunggguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.

18. Surat Al-Israa’ ayat 91
atau kamu memiliki sebuah kebun kurma serta anggur, kemudian kamu alirkan sungai-sungai diantara celah kebun yang deras alirannya,

19. Surat Al-Kahfi ayat 32
dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki, Kami jadikan untuk seorang di antara keduanya (yang kafir) dua buah kebun anggur yang kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma dan di antara kedua kebun itu Kami buatkan ladang.

20. Surat Asy-Syu’araa’ ayat 148
dan tanaman serta pohon-pohon korma yang mayangnya lembut.


dengan banyakanya ayat-ayat yang menyebutkan kurma di dalam Al-quran kita dapat mengetahui bahwa buah dan kebun kurma ini sangat istimewa. Tertarik dengan kebun kurma? dapatkan kavlingnya di kampung kurma 

Share this:

Tidak ada komentar